Lid worden?

Vul bijgaand lidmaatschapsformulier in en mail deze naar info@achterhoeknetwerk.nl

Download het formulier hier

  De ondergetekenden:

  A: Stichting Achterhoek Netwerk, gevestigd in Lochem, vertegenwoordigd door de heer E.J. Karssenberg voorzitter en gemachtigd door het hoofdbestuur om deze overeenkomst aan te gaan, hierna te noemen “Stichting Achterhoek Netwerk”,

  B:

  Bankrekeningnummer:
  t.n.v.
  te
  hierna te noemen "lid AN"

  Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

  Artikel 1
  Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van één jaar, ingaand op en eindigend op

  Artikel 2
  De contributie bedraagt bij het aangaan van deze overeenkomst € 155,-- incl. BTW per jaar. Indien de overeenkomst wordt verlengd kan de contributie worden aangepast. Van een eventuele contributieverhoging wordt het lid AN uiterlijk 6 maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk in kennis gesteld.

  Artikel 3
  Jaarlijks ontvangt u een factuur, zolang deze overeenkomst geldt, het bedrag van deze factuur dient binnen 14 dagen voldaan te zijn op rekeningnummer NL16 RABO 0356 7311 38, t.n.v. Stichting Achterhoek Netwerk.

  Artikel 4
  Tenzij de overeenkomst door één der partijen schriftelijk zal zijn opgezegd, uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de in artikel 1 genoemde einddatum, zal de overeenkomst direct na einddatum onder de dan geldende voorwaarden stilzwijgend worden verlengd, telkens voor een periode van één jaar. Indien de overeenkomst is
  verlengd, is opzegging mogelijk tot uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de nieuwe einddatum.

  Artikel 5
  De doelstelling van de Achterhoek Netwerk is het creëren en onderhouden van een zakelijk netwerk, welke minimaal twee keer per jaar bijeenkomt. De activiteiten zijn per lid toegankelijk voor twee personen en zijn inclusief consumpties.

  Aldus opgesteld en ondertekend in Lochem op

  • Secretaris Achterhoek Netwerk
   Rob Timmermans
   info@achterhoeknetwerk.nl

  • Gegevens:

  • KvK-nummer: 08195791 Rekeningnummer: NL16 RABO 0356 7311 38 BTW-nummer: NL820740998B01